Adatkezelési Tájékoztató

Kedves érdeklődő a Léleknevelés Gyermekközpont (székhely: 1037 Budapest, Újvár u. 19.) által működtetett www.lelekneveles.hu honlapon a gyermekközpont részére történő üzenetküldés során az Ön által megadott személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (a továbbiakban: GDPR) Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet előírásainak betartásával az alábbiak szerint használjuk fel: 

Adatkezelő adatai, elérhetősége:

Szántó-Külitsné Rácz Mónika Klára ev.

Nyilvántartási szám:55439516

Székhelyének címe: 1037 Budapest, Újvár u. 19.,

Elektronikus levélcím: hello@lelekneveles.hu

Szakmai helyettese: Janotka Diána Veronika 

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettnek az adatkezelésről szóló tájékoztatás megismerését követően adott önkéntes, konkrét, egyértelmű hozzájárulása. 

A kezelt adatok köre: Családi név és utónév, elektronikus levélcím, az üzenet mező kitöltése során az érintett által megadott egyéb személyes adat. 

Az adatkezelés célja: Az érintett részére a napközbeni gyermekfelügyeleti szolgáltatással összefüggő információ biztosítása.

Az adatkezelés időtartama: Az érintett adatait fenti célból az érdeklődővel történő kapcsolatfelvételig kezeljük. 

Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz az adatkezelő továbbá az adatkezelő szakmai helyettese hozzá. A személyes adatokat adatfeldolgozóként a Tárhely.Eu Kft. (székhely: 1144 Budapest, Ormánság u. 4. X. em. 241.), mint tárhelyszolgáltató a www.lelekneveles.hu oldal biztosítása során megismerheti.

Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 13. cikk (2) bekezdés alapján:

A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet arról, hogy

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosította a hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. 

A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.

Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja azok pontosságát, arra az időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. 

Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet az Adatkezelő 1. pontban körülírt elérhetőségein lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan a hello@lelekneveles.hu email címen. Az Adatkezelő a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., 

Cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

web oldala: https://www.naih.hu

A jogérvényesítés módjára az Infotv. 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § – 58. § -ai vonatkoznak.

    

Szántó-Külitsné Rácz Mónika 

egyéni vállalkozó

 

Ingyenes SNI e-book

Töltsd le Sajátos Nevelési Igény – A gyermeknevelés kihívásai I. rész című ingyenes e-bookom, és szerezz hasznos tudást napjaink egyik leggyakoribb gyermeknevelési témájában.

 1. Óvodapedagógus oklevél – ELTE Tanító- és Óvóképző Kar
 2. Közoktatás vezető és pedagógus szakvizsga – BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
 3. Napközbeni Gyermekfelügyelet Tanúsítvány – MACSKE
 4. Személyközpontú művészetpedagógia továbbképzés – Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
 5. Művészetek az óvodában szakmai továbbképzés – Neteducatio Kft.
 6. Montessori alaptanfolyam – Magyarországi Montessori Egyesület 
 7. „Félfigyelemből a teljes figyelembe” – Kokas Klára zenéből indított módszere a személyiség harmonikus fejlesztésére alap és haladó tanfolyama – Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány
 8. A Kokas Pedagógia sokszínűsége módszertani szakmai nap – Sztuppán Irén Művészeti Alapítvány
 9. BTM nehézségek megoldása hatékony részképesség fejlesztő módszerekkel és coaching technikákkal képzés – Műszaki Könyvkiadó 
 10. Az autizmus spektrumzavarban érintett gyermekpopuláció ellátásához szükséges alapvető elméleti és gyakorlati ismeretek – Vadaskert Alapítvány
 11. ADHD – Bethesda Gyermekkórház 
 12. Fogyatékosság-részképességzavar, Tanulási nehézségek, Tanulási technikák, ADHD, Szenzoros Integrációs Terápia, Étkezési zavarok és kezelésük, Mediációs technikák online workshopok – Patrónus Ház és Bárányfelhő Fejlesztő- és Terápiás Központ
 13. Bukfenc Játékkatalógus a tanulási zavarok megelőzéséhez – Dr. Gyarmathy Éva
 14. Amit az óvodás gyermekről tudni kell – Mód-Szer-Tár program Dr. Kolozsváry Judit szakpszichológussal
 15. Kommunikációs zavarok az óvodában tréning – Bokor-Bacsák Györgyi
 16. Az óvodás gyermek szexuális érdeklődése előadás – Bóna László
 17. Gordon iskola szülői eredményesség tanulás tréning – Kiss Éva
 18. Játék-Mozdulat-Tánc az óvodás gyermekek mozgásfejlesztése magyar népi játékokkal továbbképzés – Wirkerné Vasvári Éva
 19. Népmesék a halálról gyermekkorban képzés – Bajzáth Mária 
 20. Népmesék az óvodában képzés – Bajzáth Mária
 21. Népmesék, kortárs mesék, életmesék képzés – Kádár Annamária
 22. Baby-sitter, csecsemőgondozási és elsősegélynyújtási tanfolyam – Magyar Vöröskereszt
 23. Pránanadi 1.-6. mesterfokozat és Pránanadi Reinkarnáció – Petrezselyem József és Sütő Imre
 24. A szülőség művészete kurzus és Egység Áldás Adó tanfolyam – Gálik Klára O&O Academy
 25. Elengedés tanfolyam Sedona módszer – Palacskó András